Anunțuri și evenimente

Anunțurile și evenimente – Aprilie 2022 < Înapoi

Concurs profesor norma 13

Concurs profesor norma 13

Departamentul DCAE scoate la concurs un post de profesor universitar in domeniile Dispozitive electronice si Circuite electronice fundamentale.

Universitate/
Facultate/
Departament
Universitatea Politehnica din București (UPB)
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI)
Departamentul de Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice (DCAE)
Poziţia în statul de funcţii 13
Funcţie Profesor universitar
Disciplinele din planul de învăţământ Dispozitive electronice
Circuite electronice fundamentale
Proiect 1 - Dispozitive şi circuite electronice
Domeniu ştiinţific Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Descriere post Activităţi specifice postului:
Îndeplinirea normei universitare conform art. 287 din Legea nr. 1/2011. Conform prevederilor legale norma universitară cuprinde (în limita a 1720 ore anual) normă didactică și normă de cercetare. Norma didactică minimă săptămânală - 9 ore convenționale.Ocuparea acestui post necesită studii de specialitate în domeniul de referință și implică îndeplinirea standardelor minimale naționale specifice funcției didactice de profesor universitar, aprobate prin OMENCS Nr. 6129/2016, corespunzătoare domeniului Electronică, Telecomunicații și Nanotehnologie.Titularul postului este subordonat direct Directorului Departamentului DCAE si asigură aplicarea conținutului fișelor disciplinelor prin cursuri, seminarii, lucrări şi aplicaţii practice; elaborează lucrări practice şi alte materiale didactice necesare învăţământului şi cercetării ştiinţifice; pregăteşte materialele didactice, ține prelegeri de curs, conduce seminarii, lucrări şi aplicaţii practice la disciplina la care este desemnat, în conformitate cu planurile de î
Atributiile/activitatile aferente Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs:
desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în sprijinul activităţii de învăţământ, concretizate în cărţi, studii şi articole publicate în reviste de specialitate;participă cu lucrări proprii şi referate la sesiunile de comunicări ştiinţifice, colocvii, conferinţe naţionale şi internaţionale;se preocupă de perfecţionarea şi modernizarea tehnologiilor didactice folosite în procesul de învăţământ;participă la proiecte de cercetare în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale de obţinere de fonduri pentru a sprijini cercetarea ştiinţifică din UPB.
Salariul minim de incadrare în conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Înscrierea la concurs 27.04.2022 (miercuri) – 10.06.2022 (vineri) – clădirea Rectorat, camera R207, zile lucrătoare
Data susţinerii probelor Locul susţinerii Probele de concurs:
Probă orală - Prelegere privind activitatea desfăşurată şi dezvoltarea carierei.
29.06.2022, ora 10.00 / sala B120, Corp B – Local Leu
Comunicarea rezultatelor 29.06.2022
Afișare la sediul DCAE, UPB-ETTI, Local Leu, Sala A418 (avizier)
Perioadă de contestaţii 04.07.2022-06.07.2022
Exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs
Tematica probelor de concurs Tematicile din care comisia de concurs selectează subiectele probelor susținute efectiv, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea sunt constituite din disciplinele din planul de învățământ din componența postului scos la concurs, respectiv: Dispozitive electronice, Circuite electronice fundamentale, Proiect 1 - Dispozitive şi circuite electronice.Dispozitive electronice Noţiuni de fizica semiconductoarelor Diode semiconductoare Tranzistorul cu efect de câmp poartă-joncţiune (TEC-J) Tranzistorul MOS Tranzistorul bipolar (TB) Circuite electronice fundamentale Amplificatoare. Noţiuni generale Amplificatoare fundamentale Amplificatoare cu reacţie Stabilizatoare de tensiune liniare Stabilizatoare de tensiune în comutaţie Oscilatoare armonice Proiect 1 - Dispozitive şi circuite electroniceProiectare de circuite analogicePunere în funcțiune și testare de circuite analogice
Descrierea procedurii de concurs

Candidatul va fi evaluat de către Comisia de concurs din perspectiva:
a) relevanţei şi impactului rezultatelor ştiinţifice;
b) capacitatii candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;
c) competenţei didactice;
d) capacitatii de a transfera cunoştinţele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;
e) capacitatii de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului;
f) capacitatii de a derula sau conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
g) experienţei profesională în alte instituţii decât UPB. Probele de concurs:
PROBĂ ORALĂ: Prelegere privind activitatea desfăşurată şi dezvoltarea carierei

https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2022/02/Metodologie.Concurs.UPB_.Modificata-2022.pdf

Lista completa a documentelor pe care
candidatii trebuie sa le includa în dosarul de concurs

Conform art. II.5 din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în UPB.

https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2022/02/Metodologie.Concurs.UPB_.Modificata-2022.pdf

Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs. Universitatea POLITEHNICA din București, Spl. Independentei 313, Sector 6, București, RO-060042, Rectorat, camera R-207 (în zilele lucrătoare).

Publicat în data de 27 Aprilie 2022, 06:00.