Announcements and Events

Announcements and events – May 2023 < Back

Concurs Șef de lucrări norma 33

Concurs Șef de lucrări norma 33

 

Universitatea Politehnica din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice
Informații concurs post nr. 33 Șef de lucrări pe perioadă nedeterminată

 

 

Universitate/

Facultate/

Departament

Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice

 

Poziţia în statul de funcţii

33

 

Funcţie

Șef de lucrări

 

Disciplinele din planul de învăţământ

 • Circuite integrate digitale
 • Arhitectura microprocesoarelor
 • Microcontrolere
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Microcontrollers and Embedded Systems
 • Reconfigurable computing
 

Domeniu ştiinţific

Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

 

Descriere post

Activităţi specifice postului:

 • Predarea de cursuri, seminarii și laboratoare la disciplinele din planul de învățământ.
 • Cercetare științifică în domeniul Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.
 • Participarea la activitățile administrative defășurate în cadrul departamentului.
 

 Atributiile/ activitatile aferente

Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs:

 • Predarea de cursuri, seminarii și laboratoare la disciplinele din planul de învățământ și elaborarea de materiale didactice.
 • Îndrumarea studenților pe parcursul procesului didactic.
 • Îndrumarea studenților pentru pregătirea de lucrări de licență sau disertație.
 • Perfecționarea şi modernizarea tehnologiilor didactice folosite în procesul de învăţământ;
 • Participarea la proiecte de cercetare in domeniul Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, concretizate prin publicarea de articole științifice în jurnale sau volume de conferințe.
 • Participarea cu lucrări proprii la sesiunile de comunicări ştiinţifice, conferinţe naţionale şi internaţionale.
 • Participarea la activitățile administrative defășurate în cadrul departamentului.

 

 

Salariul minim de încadrare

-          în conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

Înscrierea la concurs

24.04.2023 (luni) – 09.06.2023 (vineri) – clădirea Rectorat, camera R207, zile lucrătoare;

 

Data susţinerii probelor Locul susţinerii

Proba I (Prelegere specialitate) 26.06.2023 / 15:00 / A05, ETTI

Proba II 26.06.2023 / 17:00 / A05, ETTI

 

Comunicarea rezultatelor

Ziua desfășurării ultimei probe de concurs conform programării probelor

 

Perioadă de contestaţii

 3 zile lucrătoare după comunicarea rezultatelor conform calendarului concursului

 (exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs)

 

 

 

 

 

Tematica probelor de concurs

 

 DISCIPLINELE:

 • Circuite integrate digitale
 • Arhitectura microprocesoarelor
 • Microcontrolere
 • Arhitectura sistemelor de calcul

 

 

 TEMATICĂ:

 Circuite integrate digitale:

 • Circuite combinaționale elementare.
 • Circuite secvențiale elementare.
 • Circuite CMOS.
 • Structurarea sistemelor digitale.
 • Sisteme de ordinul zero (fără bucle) combinaționale.
 • Sisteme de odinul unu, memorii.
 • Sisteme de ordinul doi, automate.
 • Sisteme de ordinul trei, procesoare.
 • Sisteme de ordin superior.

 Bibliografie:

 • Gheorghe M. Ștefan: Loops & Complexity in Digital Systems. Lecture Notes on Digital Design in the Giga-Gate per Chip Era
 • Gheorghe Toacse, Dan Nicula: Electronică digitală. Dispozitive - Circuite - Proiectare, Ed. Tehnica, 2005.
 • Dan Nicula, Gheorghe Toacse: Electronică digitală. Verilog HDL, Ed. Tehnică, 2005.
 • Dan Nicula: ELECTRONICĂ DIGITALĂ - Carte de învatățură

 

 TEMATICĂ:

 Arhitectura microprocesoarelor:

 • Structura unui microcalculator.
 • Arhitecturi CISC. Principii de bază.
 • Arhitectura RISC. Principii de bază.
 • Strategii de intrare/ieșire.

 

 TEMATICĂ:

 Microcontrolere:

 • Microcontrolere compatibile Intel 8051.
 • Microcontrolere compatibile ARM.
 • Intreruperi.
 • Gestionarea memoriei.
 • Mecanismul protecției.
 • Multiprocesarea.

 

 TEMATICĂ:

 Arhitectura sistemelor de calcul:

 • Paralelism. Limitările paralelismului.
 • Gestionarea dependențelor.
 • Principii pipeline. Limitele pipeline.
 • Procesoare VLIW.
 • Procesoare superscalare.
 • Planificarea centralizată şi redenumirea registrelor.
 • Planificarea distribuită.
 • Procesoare multithreading și multicore.
 • Memoria cache.
 • Memoria virtuală.
 • Predicţia salturilor.

Descrierea procedurii de concurs

Candidatul va fi evaluat de către comisia de concurs din perspectiva:

a) relevanţei şi impactului rezultatelor ştiinţifice;

b) capacitatii candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;

c) competenţei didactice;

d) capacitatii de a transfera cunoştinţele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;

e) capacitatii de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului;

f) capacitatii de a derula sau conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;

g) experienţei profesională în alte instituţii decât UPB

 

Probele de concurs:

PROBA I: Constă într-o prelegere de specialitate făcută de candidat la o disciplina din

structura postului, pe un subiect ales de către comisia de concurs din tematica

prezentată. Subiectul prezentării va fi comunicat, prin email, fiecărui candidat, cu 5 zile

lucrătoare înainte de concurs.

PROBA II: Prezentarea candidatului, a intereselor de cercetare și a rezultatelor științifice.

 

Lista completa a documentelor pe care candidatii trebuie sa le includa în dosarul de concurs.

Conform art. II.5 din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în UPB

https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2022/02/Metodologie.Concurs.UPB_.Modificata-2022.pdf

Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs.

Rectorat UPB, camera R207 (în zilele lucrătoare)

floarea.dragomir@upb.ro

     

 

 

 

 

Published on May 11, 2023, 10:48.