Announcements and Events

Announcements and events – May 2023 < Back

Concurs conferențiar norma 18

Concurs conferențiar norma 18

Universitatea Politehnica din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice
Informații concurs post nr. 18 conferențiar pe perioadă nedeterminată

 

 

Universitate/

Facultate/

Departament

Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice

 

Poziția în statul de funcții

18

 

Funcție

Conferențiar

 

Disciplinele din planul de învățământ

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1

Structuri de date și algoritmi

Circuite Integrate Digitale

Performance Analysis and Optimization / Analiza Performantelor și Optimizari

 

Domeniu științific

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

 

 

 

 

 

 

 

Descriere post

Activități specifice postului:

-          Activități didactice de curs și aplicații

-          Activități de coordonare a lucrărilor de licență și disertație

-          Activități de cercetare

-          Activități manageriale universitare: comisii de admitere, absolvire, de subiecte, de îndrumare a doctoranzilor, etc.

-          Opțional, activități de coordonare a doctoranzilor pentru cadrele didactice cu abilitare

 

 

 

 

 

Atribuțiile/ activitățile aferente

Atribuțiile/activitățile aferente postului scos la concurs:

-          Organizarea activităților didactice pentru disciplinele din statul de funcții (PCLP1, SDA, CID, PAO), atât prin redactarea de materiale de studiu și exerciții practice, cât și prin examinarea și notarea studenților

-          Coordonarea la nivelul departamentului a cursurilor de programare

-          Coordonarea anual a minim 5 și maxim 20 de lucrări de licență și dizertație

-          Implicarea în cel puțin un proiect de cercetare și implicarea activă în identificarea altor oportunități de cercetare și finanțare prin scrierea de propuneri de proiecte și cereri de finanțare

-          Participarea, anual, în cel puțin două comisii la nivelul facultății sau al universității.

 

Salariul minim de încadrare

-          în conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

Înscrierea la concurs

 24.04.2023 (luni) – 09.06.2023 (vineri) – clădirea Rectorat, camera R207, zile lucrătoare;

 

Data susținerii probelor Locul susținerii

 28.06.2023 / 17:00 / A420

 

Comunicarea rezultatelor

Ziua desfășurării ultimei probe de concurs conform programării probelor

 

Perioadă de contestații

 3 zile lucrătoare după comunicarea rezultatelor conform calendarului concursului

 (exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs)

 

 

 

 

 

Tematica probelor de concurs

-          Limbaje de programare de nivel înalt pentru sisteme embedded

-          Structuri de date și algoritmi

-          Circuite digitale și implementarea lor în FPGA

 

Bibliografie propusă:

  1. Zed A. Shaw, “Learn C the Hard Way: Practical Exercises on the Computational Subjects You Keep Avoiding (Like C)”, Addison-Wesley Professional, 2015
  2. Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, and Barbara E. Moo, “C++ Primer (5th Edition)”, Addison-Wesley Professional, 2012
  3. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and Clifford Stein, “Introduction to Algorithms, 3rd Edition”, The MIT Press, 2009
  4. Stephen Brown and Zvonko Vranesic, “Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design 3rd Edition”, McGraw Hill, 2013
  5. Louise Crockett, Ross Elliot, Martin Enderwitz, Bob Stewart and David Northcote, “The Zynq Book”, resursă online: http://www.zynqbook.com/, accesată: 06/02/2023

Descrierea procedurii de concurs

Candidatul va fi evaluat de către comisia de concurs din perspectiva:

a) relevanței și impactului rezultatelor științifice;

b) capacitații candidatului de a îndruma studenți sau tineri cercetători;

c) competenței didactice;

d) capacitații de a transfera cunoștințele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate științifice;

e) capacității de a lucra în echipă și eficiența colaborărilor științifice ale acestuia, în funcție de specificul domeniului;

f) capacității de a derula sau conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;

g) experienței profesionale în alte instituții decât UPB

Lista completa a documentelor pe care candidatii trebuie sa le includa în dosarul de concurs.

Conform art. II.5 din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în UPB

https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2022/02/Metodologie.Concurs.UPB_.Modificata-2022.pdf

Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs.

Rectorat UPB, camera R207 (în zilele lucrătoare)

floarea.dragomir@upb.ro

 

 

 

 

Published on May 11, 2023, 10:43.