Announcements and Events

Announcements and events – May 2023 < Back

Concurs conferențiar norma 17

Concurs conferențiar norma 17

Universitatea Politehnica din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice
Informații concurs post nr. 17 conferențiar pe perioadă nedeterminată

  

 

Universitate/

Facultate/

Departament

Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice

 

Poziția în statul de funcții

17

 

Funcție

Conferențiar

 

Disciplinele din planul de învățământ

Electronic Devices and Analog Electronics 2

Fundamental Electronic Circuits

Circuite electronice fundamentale

Dispozitive Electronice

 

Domeniu științific

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

 

 

 

 

 

 

 

Descriere post

Activități specifice postului:

-          Activități didactice de curs și aplicații

-          Activități de coordonare a lucrărilor de licență și disertație

-          Activități de cercetare

-          Activități manageriale universitare: comisii de admitere, absolvire, de subiecte, de îndrumare a doctoranzilor, etc.

-          Opțional, activități de coordonare a doctoranzilor pentru cadrele didactice cu abilitare

 

 

 

 

 

Atribuțiile/ activitățile aferente

Atribuțiile/activitățile aferente postului scos la concurs:

-          desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în sprijinul activităţii de învăţământ, concretizate în cărţi, studii şi articole publicate în reviste de specialitate;

-          participă cu lucrări proprii şi referate la sesiunile de comunicări ştiinţifice, colocvii, conferinţe naţionale şi internaţionale;

-          se preocupă de perfecţionarea şi modernizarea tehnologiilor didactice folosite în procesul de învăţământ;

-          participa la proiecte de cercetare din cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de fonduri pentru a sprijini cercetarea ştiinţifică în UPB.

 

Salariul minim de încadrare

-          în conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

Înscrierea la concurs

24.04.2023 (luni) – 09.06.2023 (vineri) – clădirea Rectorat, camera R207, zile lucrătoare;

 

Data susținerii probelor Locul susținerii

 28.06.2023 / 10:00 / B120

 

Comunicarea rezultatelor

Ziua desfășurării ultimei probe de concurs conform programării probelor

 

Perioadă de contestații

 3 zile lucrătoare după comunicarea rezultatelor conform calendarului concursului

 (exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs)

 

 

 

 

 

Tematica probelor de concurs

 1. Circuite Electronice Fundamentale
  1. Amplificatoare de semnal mic
  2. Reacția negativă
  3. Amplificatoare operaționale
  4. Stabilizatoare de tensiune
  5. Oscilatoare
 2. Dispozitive Electronice
  1. Fizica semiconductorilor
  2. Joncțiunea PN. Diode.
  3. Tranzistoare cu efect de câmp (TEC-J, TEC-MOS)
  4. Tranzistorul bipolar

 

Bibliografie propusă:

 1. G. Brezeanu, F. Draghici, Circuite electronice fundamentale, Ed. Niculescu, Bucuresti, 2013.
 2. P.R.Gray, P.J. Hurst, S.H.Lewis, R.G.Meyer, Analysis and Design of Analog IC’s, editia 5,      J.Whiley&Sons, 2009.
 3. B. Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, 2nd edition McGrawHill, 2017.
 4. A. Sedra, K.C. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 2004.
 5. IEEE Journal of Solid State Circuits, collection during 2000-2023.

Descrierea procedurii de concurs

Candidatul va fi evaluat de către comisia de concurs din perspectiva:

a) relevanței și impactului rezultatelor științifice;

b) capacitații candidatului de a îndruma studenți sau tineri cercetători;

c) competenței didactice;

d) capacitații de a transfera cunoștințele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate științifice;

e) capacității de a lucra în echipă și eficiența colaborărilor științifice ale acestuia, în funcție de specificul domeniului;

f) capacității de a derula sau conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;

g) experienței profesionale în alte instituții decât UPB

 

Proba de concurs: orală, constă într-o prezentare făcută de candidat pe tematica probelor de concurs, cu evidențierea rezultatelor obținute până în prezent, atât în ce privește activitățile didactice cât și în ceea ce privește activitatea de cercetare

Lista completa a documentelor pe care candidatii trebuie sa le includa în dosarul de concurs.

Conform art. II.5 din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în UPB

https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2022/02/Metodologie.Concurs.UPB_.Modificata-2022.pdf

Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs.

Rectorat UPB, camera R207 (în zilele lucrătoare)

floarea.dragomir@upb.ro

     

 

 

 

 

Published on May 11, 2023, 10:37.