Announcements and Events

Announcements and events – April 2022 < Back

Concurs profesor norma 13

Concurs profesor norma 13

Departamentul DCAE scoate la concurs un post de profesor universitar in domeniile Dispozitive electronice si Circuite electronice fundamentale.

Universitatea Politehnica din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Departamentul de Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice
Informații concurs post nr. 13, Profesor pe perioadă nedeterminată
Universitate/Universitatea Politehnica din București (UPB)
Facultate/Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI)
DepartamentDepartamentul de Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice (DCAE)
Poziţia în statul de funcţii 13
Funcţie
Profesor universitar
Dispozitive electronice
Disciplinele din planul de
Circuite electronice fundamentale
învăţământ
Proiect 1 - Dispozitive şi circuite electronice
Domeniu ştiinţific
Descriere post
Atributiile/activitatile
aferente
Salariul minim de
incadrare
Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Activităţi specifice postului:
- Îndeplinirea normei universitare conform art. 287 din Legea nr. 1/2011. Conform
prevederilor legale norma universitară cuprinde (în limita a 1720 ore anual) normă
didactică și normă de cercetare. Norma didactică minimă săptămânală - 9 ore
convenționale.
- Ocuparea acestui post necesită studii de specialitate în domeniul de referință și
implică îndeplinirea standardelor minimale naționale specifice funcției didactice de
profesor universitar, aprobate prin OMENCS Nr. 6129/2016, corespunzătoare
domeniului Electronică, Telecomunicații și Nanotehnologie.
- Titularul postului este subordonat direct Directorului Departamentului DCAE si
asigură aplicarea conținutului fișelor disciplinelor prin cursuri, seminarii, lucrări şi
aplicaţii practice; elaborează lucrări practice şi alte materiale didactice necesare
învăţământului şi cercetării ştiinţifice; pregăteşte materialele didactice, ține
prelegeri de curs, conduce seminarii, lucrări şi aplicaţii practice la disciplina la
care este desemnat, în conformitate cu planurile de învăţământ aprobate;
îndrumă pregătirea şcolară a studenţilor.
Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs:
- desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în sprijinul activităţii de învăţământ,
concretizate în cărţi, studii şi articole publicate în reviste de specialitate;
- participă cu lucrări proprii şi referate la sesiunile de comunicări ştiinţifice, colocvii,
conferinţe naţionale şi internaţionale;
- se preocupă de perfecţionarea şi modernizarea tehnologiilor didactice folosite în
procesul de învăţământ;
- participa la proiecte de cercetare în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale
de obţinere de fonduri pentru a sprijini cercetarea ştiinţifică din UPB.
-
în conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Înscrierea la concurs27.04.2022 (miercuri) – 10.06.2022 (vineri) – clădirea Rectorat, camera R207, zile
lucrătoare
Data susţinerii probelor
Locul susţineriiProbele de concurs:
Probă orală - Prelegere privind activitatea desfăşurată şi dezvoltarea carierei.
29.06.2022, ora 10.00 / sala B120, Corp B – Local Leu
Comunicarea rezultatelor 29.06.2022
Afișare la sediul DCAE, UPB-ETTI, Local Leu, Sala A418 (avizier)
Perioadă de contestaţii
04.07.2022-06.07.2022
Exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concursTematicile din care comisia de concurs selectează subiectele probelor susținute
efectiv, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea sunt constituite din
disciplinele din planul de învățământ din componența postului scos la concurs,
respectiv: Dispozitive electronice, Circuite electronice fundamentale, Proiect 1 -
Dispozitive şi circuite electronice.
Tematica probelor de
concurs
Dispozitive electronice
1. Noţiuni de fizica semiconductoarelor
2. Diode semiconductoare
3. Tranzistorul cu efect de câmp poartă-joncţiune (TEC-J)
4. Tranzistorul MOS
5. Tranzistorul bipolar (TB)
Circuite electronice fundamentale
1. Amplificatoare. Noţiuni generale
2. Amplificatoare fundamentale
3. Amplificatoare cu reacţie
4. Stabilizatoare de tensiune liniare
5. Stabilizatoare de tensiune în comutaţie
6. Oscilatoare armonice
Proiect 1 - Dispozitive şi circuite electronice
1. Proiectare de circuite analogice
2. Punere în funcțiune și testare de circuite analogice
Descrierea procedurii
de concurs
Candidatul va fi evaluat de către Comisia de concurs din perspectiva:
a) relevanţei şi impactului rezultatelor ştiinţifice;
b) capacitatii candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;
c) competenţei didactice;
d) capacitatii de a transfera cunoştinţele sale către mediul economic sau social ori de
a populariza propriile rezultate ştiinţifice;
e) capacitatii de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în
funcţie de specificul domeniului;
f) capacitatii de a derula sau conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
g) experienţei profesională în alte instituţii decât UPB.
Probele de concurs:
PROBĂ ORALĂ: Prelegere privind activitatea desfăşurată şi dezvoltarea carierei
Lista completa a
documentelor pe care
candidatii trebuie sa le
includa în dosarul de
concurs
Adresa la care trebuie
transmis dosarul de
concurs.
https://posturivacante.upb.ro/wp-
content/uploads/2022/02/Metodologie.Concurs.UPB_.Modificata-2022.pdf
Conform art. II.5 din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare
vacante în UPB.
https://posturivacante.upb.ro/wp-
content/uploads/2022/02/Metodologie.Concurs.UPB_.Modificata-2022.pdf
Universitatea POLITEHNICA din București, Spl. Independentei 313, Sector 6,
București, RO-060042, Rectorat, camera R-207 (în zilele lucrătoare).

Published on April 27, 2022, 06:00.